Mijn favorieten

Verkoopvoorwaarden van HUIS-ONLINE

Voorwaarden d.d. 20 november 2014 behorende bij de overeenkomst van verkoopopdracht tussen
 
HUIS-ONLINE en haar opdrachtgever(s)
Op de opdracht aan HUIS-ONLINE zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM d.d. 1 februari 2010 van toepassing. Een afschrift daarvan treft u hierbij aan. Deze voorwaarden zijn ook te downloaden via de website www.huis-online.com of via de website www.nvm.nl
Omdat Huis-online NVM-lid is, is zij verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM met u overeen te komen. Deze voorwaarden bieden op een aantal plaatsen de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Dit om de makelaar en zijn opdrachtgever de vrijheid te bieden om op onderdelen andere of aanvullende afspraken te maken. In verband met haar specifieke dienstverlening maakt Huis-online gebruik van deze mogelijkheid. Om deze reden zijn op de door Huis-online met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ook de volgende bepalingen van toepassing. Deze bepalingen gelden, waar mogelijk, in plaats van en overigens in aanvulling op het daarover bepaalde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.
 
Artikel 1 - Totstandkoming van de opdracht
Tussen Huis-online en haar opdrachtgever komt een overeenkomst van opdracht tot stand zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft verstrekt via de website van Huis-online: www.huis-online.com.

Artikel 2 - Omvang opdracht door huis-online te verlenen diensten

 1. De volgende diensten staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht ter beschikking: – beoordeling van de waarde van de betreffende woning;
  – het adviseren van een vraagprijs voor de betreffende woning;
  – het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM-computer, plaatsing op huis-online.com en Funda.nl, verkoopborden en/of –biljetten, digitale brochures en mogelijk advertenties (onder voorbehoud regionale restricties);
  – advisering inzake verkoopstrategie;
  – advies over en het voeren van onderhandelingen;
  – de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst door Huis-online. Dit tenzij de koper bij het uitbrengen van zijn bod heeft voorgesteld dat een derde op zijn kosten de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt en de opdrachtgever daar mee heeft ingestemd.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot verkoop van woningen in Amsterdam geldt een uitzondering. Daar is het gebruikelijk dat de koopovereenkomst wordt opgesteld door een notaris die wordt aangewezen en betaald door de koper. Om die reden stelt Huis-online geen koopovereenkomsten op met betrekking tot woningen in Amsterdam. En maakt het opstellen van de koopovereenkomst en de controle op de ondertekening daarvan geen deel uit van de door de opdrachtgever met Huis-online gesloten overeenkomst van opdracht.
 3. Huis-online voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Huis-online mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren. Om die reden mag Huis-online de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen.
 4. Huis-online is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de in artikel 2.1 genoemde internetsites Huis-online.com  en Funda.nl.
 5. Onder beoordeling van de waarde van de woning wordt verstaan het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. De beoordeling van de waarde omvat geen bouwkundige keuring. Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever. Huis-online aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dat rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij deze derden duidelijk maakt dat Huis-online ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. Huis-online  mag het rapport alleen na overleg met de opdrachtgever ter beschikking stellen aan derden.
 6. Na advisering door Huis-online bepaalt de opdrachtgever zelf de te hanteren vraagprijs kosten koper.
 7. De ingevolge artikel 2.1 door Huis-online op te stellen koopovereenkomst zal de daarvoor gebruikelijke bedingen bevatten, aangevuld met de bijzonderheden van de door verkoper met koper gesloten koop.
 8. Indien verkoper er op verzoek van koper mee instemt dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een ander dan door Huis-online behoort het schriftelijk vastleggen van de koopovereenkomst én de controle op de ondertekening daarvan niet langer tot de opdracht aan Huis-online. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het in artikel 5.2 genoemde honorarium van Huis-online, de in artikel 5.3 genoemde extra publiciteitskosten of een gedeelte daarvan. Indien een ander dan Huis-online de koopovereenkomst schriftelijk vastlegt, zal Huis-online de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan zowel de opdrachtgever als de koper. De vervulling van de opdracht door Huis-online is daarmee dan voltooid. Huis-online is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
 9. Andere diensten dan opgesomd in artikel 2.1 vallen niet onder de door Huis-online geaccepteerde opdracht en maken daarom geen deel uit van het dienstenpakket van Huis-online. Dat geldt onder meer, maar niet uitsluitend, voor controle op de nakoming van de verplichtingen van kopers vastgesteld in de koopovereenkomst, controle leveringsakte en eindinspectie woning, bijwonen transport en diensten als het verrichten van een bouwkundige keuring, het opstellen van een getekende waardeverklaring, het maken van een taxatie, het opstellen en passeren van de leveringsakte en/of een hypotheekakte, het opstellen/vervaardigen van het presentatiemateriaal van de betreffende woning, zoals een presentatietekst, foto’s en plattegronden, en het verzorgen van bezichtigingen of andere openstellingen.
 10. Indien de opdrachtgever van andere diensten gebruik wenst te maken dan bedoeld in de artikel 2.1 en 2.2., zal hij daartoe zelf een aparte opdracht moeten geven aan Huis-online of een andere leverancier van deze dienst. Voor diensten die Huis-online niet zelf verricht, kan Huis-online de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. Huis-online is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Huis-online is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade.
 11. Huis-online kan de woning, kosteloos en zonder dat opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promoti­onele doeleinden om de woning of het woningaanbod van Huis-online onder de aandacht te brengen van potentiële kopers.


Artikel 3 - Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de opname van het woonhuis door Huis-online en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van Huis-online heeft verleend.
 2. Door ondertekening van de in artikel 3.1 genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en dat hij, als hij de woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als Huis-online of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt, bij gebreke waarvan Huis-online en/of de door haar ingeschakelde notaris haar/hun werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht mag/mogen opschorten of beëindigen.
 3. De opdrachtgever weet dat een geïnteresseerde die (nog) niet de regels voor het gebruik van de website van Huis-online heeft geaccepteerd, niet gebonden is aan de inhoud daarvan. De opdrachtgever weet ook dat geïnteresseerden pas gevraagd wordt voornoemde regels te accepteren c.q. accorderen als zij via de website van Huis-online een bieding willen uitbrengen. Een bezichtiging kan bijvoorbeeld worden aangevraagd zonder dat de (potentiële) koper de regels voor het gebruik van de website van Huis-online heeft geaccepteerd.
 4. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht (potentiële) kopers en Huis-online te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit, eventuele gebreken van de te verkopen woning en alle overige informatie waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de koper van belang is.
 5. De opdrachtgever heeft de plicht om alle uitingen met betrekking tot het pand zelf te controleren, deze zonodig aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan Huis-online. De opdrachtgever vrijwaart Huis-online voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting om voorafgaand aan de verkoop van zijn woning jegens Huis-online en/of potentiële kopers alle inlichtingen aangaande de woning te geven die ter kennis van Huis-online en/of potentiële kopers behoren te komen om te voorkomen dat potentiële kopers zich omtrent die punten een onjuiste voorstelling van zaken maken. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Huis-online voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Huis-online zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 6. De opdrachtgever weet dat een koper gedurende drie dagen na het ondertekenen van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Een verkoper (de opdrachtgever) heeft dat recht niet.


Artikel 4 - Einde van de opdracht

 1. Bij intrekking van de opdracht door de opdrachtgever vóórdat de opdrachtgever middels de button “Zet de woning in de verkoop” aan Huis-online toestemming heeft gegeven om aan derden kenbaar te maken dat zijn woning te koop is, is de opdrachtgever in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, naast de eventuele extra kosten als genoemd in artikel 5.4., aan Huis-online verschuldigd een vergoeding van € 500,- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Omdat het in artikel 5.2 omschreven honorarium moet worden voldaan bij het geven van de opdracht aan Huis-online betekent dat in de praktijk dat Huis-online in dat geval aan de opdrachtgever retourneert een bedrag van € 395,- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting verminderd met de eventuele extra kosten als genoemd in artikel 5.4. Bij intrekking nadat de opdrachtgever middels de button “Zet de woning in de verkoop” aan Huis-online toestemming heeft gegeven om aan derden kenbaar te maken dat zijn woning te koop is, is de opdrachtgever aan Huis-online verschuldigd het totale in artikel 5.2 genoemde honorarium vermeerderd met mogelijke extra publiciteitskosten als omschreven in artikel 5.3 en de eventuele extra kosten als genoemd in artikel 5.4.
 2. Indien een opdrachtgever overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaald honorarium of een deel daarvan.
 3. Op grond van artikel 6.4 van de algemene consumentenvoorwaarden is Huis-online gerechtigd de opdracht terug te geven. Ook in dat geval is de opdrachtgever aan Huis-online de in artikel 5 omschreven vergoeding(en) verschuldigd.


Artikel 5. Honorarium en extra kosten

 1. Als tegenprestatie voor de door Huis-online aan de opdrachtgever te verlenen diensten, is de opdrachtgever aan Huis-online honorarium en eventueel extra publiciteitskosten en degelijke, alsmede de extra kosten zoals in de opdracht tot dienstverlening verder is uitgesplitst, verschuldigd.
 2. Het overeengekomen honorarium wordt overeengekomen in de opdracht tot dienstverlening.
 3. Het in artikel 5.2 omschreven honorarium omvat de publiciteitskosten (zoals aanmelding in de centrale NVM-computer, plaatsing op Huis.online.com en Funda.nl, verkoopborden en/of biljetten, digitale brochures en help-mee zoals verder is uitgewerkt in de opdracht tot dienstverlening) voor het eerste jaar na de datum waarop de opdracht is verleend. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag aan publiciteitskosten verschuldigd ad € 250,-- inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De opdrachtgever ontvangt voor deze kosten een factuur die hij binnen de daarin gestelde termijn aan Huis –online dient te voldoen.
 4. Indien opdrachtgever binnen 1 jaar nadat de opname van de woning heeft plaatsgevonden de opdracht tot publicatie op o.a. Huis-online.com en Funda.nl niet heeft verstrekt, is Huis-online verplicht om wederom een opname van de woning uit te voeren en juridische stukken aan te vragen. De extra kosten hiervan bedragen € 500,- inclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting. Dit artikel geldt onverlet in het geval de woning tijdelijk is ingetrokken en opdrachtgever niet binnen 1 jaar wederom de opdracht tot publicatie verstrekt.
 5. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Huis-online ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Er is sprake van een opdracht tot het maken van extra kosten aan Huis-online indien door de opdrachtgever via de website van Huis-online of per e-mail hiertoe opdracht is gegeven. De kosten zullen middels een door Huis-online opgestelde factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal deze binnen de in die factuur opgenomen betalingstermijn voldoen. De betalingsverplichting is niet afhankelijk van de verkoop van het betreffende onroerend goed.
 6. Onverminderd het in artikel 5.5 gestelde, is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan Huis-online een vergoeding voor de extra kosten verschuldigd.
 7. Het bepaalde in artikel 5.6 is van overeenkomstige toepassing in het geval dat de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.
 8. Indien de opdrachtgever Huis-online opdracht geeft tot het verkopen van een andere onroerende zaak dan een woning, gelden deze aanvullende afspraken onverkort. In dat geval is de opdrachtgever, naast het in artikel 5.2 genoemde vaste honorarium en eventuele extra publiciteitskosten als omschreven in artikel 5.3, een extra bedrag verschuldigd waarvan de hoogte in verhouding staat tot de extra werkzaamheden die Huis-online  moet verrichten bij het opstellen van de koopovereenkomst. Huis-online doet opgave van deze extra kosten aan de opdrachtgever waarna de opdrachtgever deze aan Huis-online voldoet. Onder de hiervoor genoemde term “andere onroerende zaak dan een woning” vallen ook woningen in een pand waaraan ook een andere functie is gegeven zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een woonwinkelpand, een praktijkwoning, een atelierwoning of een recreatiewoning.
 9. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht via internet is gegeven. Dit betekent onder meer dat indien de opdrachtgever bij het geven van de opdracht een onjuiste opgave heeft gedaan en de woning hierdoor niet binnen het concept van Huis-online verkocht kan worden, het honorarium verschuldigd is. Dit geldt eveneens ten aanzien van gemaakte (on)kosten.


Artikel 6. Beperking aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Huis-online en haar medewerkers voor schade van de opdrachtgever(s), welke is veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Huis-online in voorkomend geval is gedekt. Huis-online heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen en met een maximale dekking van € 500.000,- per gebeurtenis.
 2. Huis-online is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Huis-online voor aanspraken van derden terzake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Huis-online uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Huis-online daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
 4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dat onverwijld schriftelijk of per e-mail aan Huis-online kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twee jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twee jaar nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zaken vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
 5. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeen­komst van opdracht tussen Huis-online en haar opdrachtgever(s) zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van Huis-online en alle personen die voor Huis-online werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid ook.
 6. Huis-online is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is het handelen van de opdrachtgever in strijd met artikel 13 van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM.
 7. Huis-online is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever(s), welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever(s) zijn ingeschakeld, waaronder doch niet uitsluitend, een verkoopstylist, een verkoopcoach, een bouwkundige en een notaris.


Artikel 7. Voorrangsregel
Indien een door de opdrachtgever geaccordeerde huisregel voor het gebruik van de website van Huis-online strijdig is met het gestelde in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeen­komst van opdracht tussen Huis-online en haar opdrachtgever, gaan de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Huis-online en haar opdrachtgever voor.